Nieuws voor de industrie

De Industriële Kring Etten-Leur houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws.


Projectplan Energiesamenwerking Vosdonk
SDE+ aangevraagd voor de eerste 15.000 zonnepanelen op Vosdonk

De “Energiesamenwerking Vosdonk Etten Leur”, in 2018 geïnitieerd door de Etten-Leurse Stichting uwEnergieloket en DIEPP Solar Etten leur, heeft met het inschrijven van 15.000 zonnepanelen op diverse bedrijfsdaken van Industrieterrein Vosdonk op de 1e SDE-ronde maart 2019 de eerste stap is gezet tot een gezamenlijk energie-neutraal bedrijventerrein Vosdonk .

Doelstelling van de energiesamenwerking is zoveel mogelijk daken op het industrieterrein groot en klein, “Rijp en Groen” voor opwekking van zonne-energie te benutten. Naast het installeren van zonnepanelen, hebben deelnemende bedrijven daarbij tevens de mogelijkheid bijkomende laadpalen (elektrische voertuigen) te laten plaatsen en warmte-koude toepassingen te benutten. Het streven is om de opgewekte energie direct tussen alle deelnemende bedrijven te verdelen. Dit betekent een vergaande stap in de realisatie van een energieneutraal Vosdonk.

Zonder kosten, zonder investering en zonder enig risico
Los van een groen imagoverbetering ontvangen de deelnemers ook een uitstekende jaarlijkse vergoeding voor het benutten van de daken. Mocht een dak onvoldoende sterk zijn, dan wel toe zijn aan renovatie van de dakbedekking, dan wordt per locatie bekeken of deze investeringen deels of volledig vanuit de exploitatie overeenkomst van de zonnepanelen meegenomen kunnen worden. Na realisatie is er, voor deelnemende bedrijven, tevens de mogelijkheid de opgewekte energie tegen zeer concurrerende, veelal goedkopere prijzen in te kopen. Indien bedrijven op een deel van hun daken al panelen hebben liggen of een eigen SDE+ beschikking hebben toegewezen gekregen, ook dan zijn er mogelijkheden om aan de  samenwerking deel te nemen.

Geen nadelen, enkel voordelen
Is er een nadeel aan deelname?  De initiatiefnemers hebben de overtuiging dat deelnemende bedrijven geen enkel nadeel van een deelname ondervinden, dan wel enig risico lopen. 

Benutten laatst mogelijke SDE+ subsidie oktober 2019
Omdat met deelname ieder bedrijf haar voordeel kan benutten, zijn initiatiefnemers thans druk met het benaderen van nieuwe deelnemers, teneinde de laatste ronde van de SDE+ subsidie (oktober 2019) optimaal te benutten.  In 2020 komt er een nieuwe variant subsidie (SDE++ 2020) op zonnepanelen en vergroening, waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat deze deelnemende ondernemers veel minder mogelijkheden gaat bieden.

Voor meer informatie of deelname gaat u naar www.uwEnergieloket.nl


Energiemaatregelen: een overzicht voor de Ondernemer

Als ondernemer kijkt u – al dan niet met argusogen – naar de vele berichtgeving op dit moment rondom de milieumaatregelen die al dan niet getroffen moeten worden in verband met het klimaatakkoord van Parijs. Er bestaan een hoop regels en er zijn er een aantal aanstaande. Het kan zijn dat u als ondernemer gevolg moet geven aan deze regels. In deze nieuwsbrief zal ik het materiaal dat u in De Ondernemer en via onze blogposts al terug kon lezen nog eens op een rij zetten, en wat verdieping geven. Voor u als ondernemer is de vraag natuurlijk: Wat moet ik doen? En: hoe moet ik het doen? Wij vonden op kantoor het tijd de leden van de IKE informatie te verschaffen.

Het energielabel en het verplichte label C voor kantoren

Te beginnen met het verplichte energielabel. Buiten de categorie industrie zijn gebouwen van bedrijven verplicht een energielabel aan te schaffen. Wanneer u onroerend goed voor u bedrijf aankoopt, stelt in principe de verkoper het label beschikbaar aan de koper. De uitzondering op deze regel is de koper die volledige zeggenschap heeft over de bouw, ook al wordt het gebouw door een derde ontwikkeld. In dat geval moet u zelf zorgdragen voor het label. Tot 2023 hoeft u niet een label van een specifieke index te hebben. Dat wil zeggen: van label G tm A: het doet er niet toe, zo lang er maar een label is. Daar gaat vanaf 2023 voor kantoren verandering in komen.

Dan moeten kantoren een label-C hebben. Met als risico van het niet naleven boetes tot €20.250,00. In principe is de eigenaar, de verhuurder, verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen. Alhoewel volgens het Besluit Energieprestatie Gebouwen – het besluit waarin de regels staan - de eigenaar, verhuurder, veelal verplicht is tot het treffen van de label-C maatregelen, bestaat contractueel vaak al een verdeling van onderhoud tussen huurder en verhuurder. Werkt u bijvoorbeeld met een ROZ –contract, dat is dit vaak het geval. U kunt van uw huurder vragen zich aan die afspraken te houden, ongeacht het bestaan van de nieuwe regels. Voorbeelden van maatregelen die u kúnt nemen vindt u via de EML (Erkende Maatregelen Lijst), de lijst met actuele energiemaatregelen.

Energiebesparingsplicht

Naast de regeling voor kantoren om minimaal label-C te hebben vanaf 2023, bestaat ook de “energiebesparingsplicht”. Dit houdt in dat uw onderneming, wanneer deze een bepaald verbruik heeft, maatregelen moet treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is een plicht. De drijver van de onderneming met een verbruik van 50.000 kWh of het equivalent daarvan in aardgas: 25.000 m3 moet hier gehoor aan geven. U moet aanstaande 1 juli uiterlijk gegevens aanleveren waaruit blijkt dat u die maatregelen heeft getroffen. De energiebesparingsplicht zelf is niet nieuw, maar de rapportageplicht wel. Met andere woorden: u moet nu dus écht. Ook voor deze regels geldt: er kan gehandhaafd worden, en dat kan u duur komen te staan. Voor de energiebesparingsplicht geldt dat de maatregelen die u treft afkomstig mogen zijn uit de EML. Alternatieve maatregelen moeten dan wel hetzelfde of een beter resultaat hebben. Het scheelt tijd en werk voor maatregelen uit de EML te gaan. Bovendien is het aan het bevoegd gezag te beoordelen of u die niet EML-maatregelen wel mocht nemen in het kader van de energiebesparingsplicht. Op die beoordeling zit menig ondernemer niet te wachten.

Uitzonderingen en oplossingen

Op het bovenstaande is ook het volgende van toepassing. Als ondernemer komt u niet altijd voor deze verplichtingen te staan. De regelgeving bevat namelijk uitzonderingen en overlappingen. In sommige gevallen hoeft u maar gedeeltelijk aan de eisen te voldoen; soms deelt u de verantwoordelijkheid voor de maatregelen, en in andere gevallen valt u zelfs helemaal buiten de boot, zij het in positieve zin. Dat neemt niet weg dat de regelgeving die aanstaande is complex kan zijn om toe te passen.

Weet u ons te vinden?

Naast energiemaatregelen voor bestaande bouw, is er tevens het een en ander op til voor nieuwbouw. Daar wijd ik graag een ander moment over uit, maar voor vragen kunt u altijd bij ons kantoor terecht.

Heeft u nu omtrent uw situatie, of die van uw onderneming, aarzel dan niet contact op te nemen met mij of onze andere specialisten van de sectie Vastgoed bij Asselbergs en Klinkhamer Advocaten.Dimitri Kochx, partner bij Asselbergs en Klinkhamer Advocaten


Tom Berendsen in gesprek met bestuur IKE

Op 1 mei 2019 bezocht kandidaat Europees parlementslid Tom Berendsen Etten-Leur. Tom staat op plaats 3 van de lijst voor het CDA. Hij ging als eerste in gesprek met het bestuur van de IKE. Reggy Heijens en Emiel Drenth waren gesprekspartner. Tom werd vergezeld door huidige EP lid Lambert van Nistelrooij die de afgelopen jaren de Brabantse vertegenwoordiger was. Ger de Weert had de afspraken geregeld.

Europa raakt alle bedrijven. Vaak wordt door bedrijven en burgers de afstand met Brussel als groot ervaren. In de beleving komen vanuit Brussel zaken die niet altijd herkenbaar zijn. Tom Berendsen gaf in het gesprek aan graag voorbeelden te ontvangen van zaken die voor ondernemers niet duidelijk of logisch zijn. De uit Breda komende politicus wil korte lijnen en telefoonnummers werden dan ook uitgewisseld. Direct mailen kan ook op tom@tomberendsen.eu. Emiel en Reggy konden direct al een paar voorbeelden in het gesprek noemen. En de afspraak is gemaakt dat Tom deze oppakt om meer duidelijkheid te krijgen. Overigens is wel duidelijk dat de Nederlandse overheid  de neiging heeft er nog extra regels bovenop de Europese regels te zetten. Daar zou ook terughoudend mee omgegaan moeten worden. 

Tom is van CDA huize, maar gaf aan voor alle Brabantse bedrijven en burgers de belangen te willen uitdragen. In de vorige verkiezingen waren drie partijen vertegenwoordigd uit Brabant (VVD, D’66 en CDA) in de grotere fracties in het Europees parlement. Op de huidige kieslijsten staat  alleen Tom op een verkiesbare plaats. Brabant is één van de dynamische regio’s in Europa. Er liggen mogelijkheden om met steun van Europa innovatieve ontwikkelingen zoals Bio-based, Logistiek en  Maintenance in West-Brabant te ondersteunen. We laten nu subsidiegelden liggen. Zo is het mogelijk om voor technische opleidingen in bedrijven subsidie aan te vragen voor scholing. Zorg wel voor een goed plan.  Voor de toekomst is de arbeidsmarkt van cruciaal belang voor de regio West-Brabant en ook Etten-Leur. Op termijn gaan twee werknemers met pensioen en staat er één nieuwe instromer klaar. Dat vraag om verdergaande digitalisering en robotisering van arbeidsprocessen. Ook dergelijke initiatieven worden overigens door de Europese Unie ondersteund.

De uitnodiging is gedaan dat de IKE leden op bezoek komen in Brussel. Tom Berendsen zal dan als gastheer optreden en Europa dichter bij de IKE leden brengen. 

   

  • Trigion
  • Thetford
  • Van Oers Accountants
  • Witlox VCS
  • JLN Transport
  • Adax Dakwerken